BEST EPUB "☆ Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne" || READ (EPUB) ↠
May 30, 2020 - 20:37 PMBy Kate Brown Tomasz Bieroń

To opowie o dw ch miastach, w kt rych produkowano pluton.Oziorsk i Richland le a y po dw ch stronach elaznej kurtyny Powinno je dzieli wszystko, ale jednak mia y wiele wsp lnego W Richland nie by o prywatnej w asno ci, wolnego rynku ani w adzy samorz dowej Oziorsk oficjalnie nie istnia , pr no go szuka na mapach W obu miastach obowi zywa y restrykcje dotycz ce poTo opowie o dw ch miastach, w kt rych produkowano pluton.Oziorsk i Richland le a y po dw ch stronach elaznej kurtyny Powinno je dzieli wszystko, ale jednak mia y wiele wsp lnego W Richland nie by o prywatnej w asno ci, wolnego rynku ani w adzy samorz dowej Oziorsk oficjalnie nie istnia , pr no go szuka na mapach W obu miastach obowi zywa y restrykcje dotycz ce poruszania si i pobytu Ale mieszka com to nie przeszkadza o Wyborcy w Richland dwukrotnie odrzucili propozycj nadania ich miejscowo ci praw miejskich, samorz du i wolnego rynku Pod koniec lat dziewi dziesi tych w Oziorsku dziewi dziesi t pi procent wyborc w opowiedzia o si za utrzymaniem systemu przepustek, bramek i stra nik w.Osiedlano tam ca e rodziny, kt rym zapewniano tanie mieszkania i znakomite szko y Mieszka cy wspominali, e nie musieli zamyka drzwi dom w, dzieci by y bezpieczne, s siedzi przyja ni, bezrobocie, bieda i przest pczo nie wyst powa y O inwigilacji, tajnych informatorach czy pods uchach nikt nie wspomina Tak jak o gigantycznym ska eniu rodowiska.Tak wygl da a plutopia Jedyne w swoim rodzaju, odizolowane od wiata miejscowo ci, kt re zaspokaja y potrzeby powojennych spo ecze stw Ameryki i Zwi zku Radzieckiego.Cho ka dy s ysza o Czarnobylu, o Richland i Oziorsku tylko nieliczni To nie dziwi, bo miejsca te ukrywano niczym tajne laboratoria z Archiwum X Rosyjskie Ministerstwo Energii Atomowej nie udzieli o Kate Brown zgody na wjazd do Oziorska Oba miejsca do dzi obj te s zmow milczenia Wiele spotka z tymi, kt rzy zgodzili si m wi , odby o si w okoliczno ciach godnych powie ci sensacyjnej Informacje przekazywano nerwowym szeptem i zaszyfrowanym j zykiem, a informatorzy odmawiali zgody, by ich cytowa Ci, kt rzy pr bowali ujawni prawd o wypadkach i zagro eniach dla zdrowia ludzi, byli inwigilowani, n kani, ledzeni i zastraszani zar wno w USA, jak i w Rosji, nawet po zako czeniu zimnej wojny.Ksi ka zdoby a wiele nagr d Nagrod Ameryka skich Historyk w im Ellisa W Hawleya, Nagrod Ameryka skiego Stowarzyszenia Historycznego im Alberta J Baveridge a, Nagrod Ameryka skiego Stowarzyszenia Historii Przyrodniczej im George a Perkinsa Marsha, Nagrod Stowarzyszenia Nauk S owia skich, Wschodnioeuropejskich i Euroazjatyckich im Wayne a S Vucinicha, Nagrod Heldt w kategorii Najlepsza Ksi ka Nauk S owia skich Wschodnioeuropejskich Euroazjatyckich Stowarzyszenia Kobiet w Naukach S owia skich oraz Nagrod im Roberta G Athearna.
 • Title: Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne
 • Author: Kate Brown Tomasz Bieroń
 • ISBN: -
 • Page: 140
 • Format: Hardcover

Comments

Michael May 30, 2020 - 20:37 PM
I found something about this book puzzling and troubling but I am having difficulty putting it into words Because of my background in Russian studies and a personal connection to Richland, Washington, I was interested in reading this comparison of these two unusual cities that served as the homes of the workers who manufactured plutonium for the Soviet Union and the United States.I am not an academic Russian specialist myself, but I was an area studies librarian specializing in Russia for about [...]
Click to Replay
Rebecca McNutt May 30, 2020 - 20:37 PM
Plutopia was impressive I usually avoid books that dabble in the environmental science genre because they can often be very one sided and eco freaky, however this one focused less on the impact to the environment and on the families living in the vicinity of the nuclear disasters in question, which occurred during the 20th century often than anyone would care to think While most books on nuclear disasters fixate on Chernobyl and Hiroshima, this book covers numerous disasters and also discusses [...]
Click to Replay
Rebecca Huston May 30, 2020 - 20:37 PM
This is one of those books that stay with you, and not in a good way The author looks at two nuclear cities, built in the 1940 s and 50 s in Washington state and in the Soviet Union, to process the nuclear material plutonium for atomic bombs How they were built, how the residents lived, and the terrible accidents that would have a long reaching effects on everyone I found it a fascinating, but damn depressing It s well written, but not for everyone Four stars overall For the longer review, pleas [...]
Click to Replay
Debbie Deerwester May 30, 2020 - 20:37 PM
Fascinating read about about two towns Richland, WA and Ozersk, Russia in a race to create nuclear bombs and the first two cities to create plutonium The author interviewed hundreds of people and did a lot of research to tell the tale of these two towns with similar stories In the race to be the first to produce and meet deadlines, safety was overlooked leaving workers and the community exposed to radioactivity Having been raised in Richland, WA, it was interesting to read about all that was swe [...]
Click to Replay
Irulan May 30, 2020 - 20:37 PM
Nawet 4.5 5Przera aj ce, jak niefrasobliwie mo na podchodzi do promieniotw rczo ci, radioaktywno ci i ska enia rodowiska Lektura do zastanowienia si.
Click to Replay
Rita May 30, 2020 - 20:37 PM
This year marks the 20th anniversary of the declassification of studies done over 60 years where the US conducted 2,000 radiation experiments on as many as 20,000 US citizens, including pregnant women That s only one fact mentioned briefly in the book There is so much to the story of plutonium manufacturing and the people who were used to make sure two nations would have than enough of it to destroy the world several times over Essentially, the book explores how the US and Russia used whatever [...]
Click to Replay
Wendy Bousfield May 30, 2020 - 20:37 PM
Plutopia 2013 tells the shocking, utterly credible story of plutonium production in two nations and of the government owned and administered towns that housed plant workers Written in a clear, erudite, occasionally lyrical style, Plutopia is the result of Kate Brown s historical and archival research, travels, and interviews in two countries Equally fluent in Russian and English, Kate Brown worked in than a dozen archives in the United States and Russia 8 and conducted interviews with persons w [...]
Click to Replay
Ivan Grek May 30, 2020 - 20:37 PM
Plutopia Nuclear Families, Atomic Cities, and the Great Soviet and American Plutonium Disasters by Kate Brown is a fascinating comparative historical account of everyday lives of people who stayed beyond the curtains of the Cold War, producing uranium for nuclear weapons Through the comparison of Soviet Ozersk a town in the Urals and American Richland a town in the Pacific Northwest , closed cities populated by nuclear factory workers, Brown breaks the ground of classical conceptualization of th [...]
Click to Replay
Paul May 30, 2020 - 20:37 PM
If you are going to write a non fiction book you should have real passion for the subject not just an axe to grind I bought this book hoping to learn about what went on at Hanford, how plutonium was manufactured, as well as the accidents that took place Instead you get a book written by someone who seems to know nothing about science, nothing about how the world was in the 1940 s during WWII the first 8 or so chapters are all about how sleazy DuPont the company was in the way it operated as wel [...]
Click to Replay
Marta May 30, 2020 - 20:37 PM
Na poz r jest to ksi ka o czasach, kt re min y Run a elazna kurtyna, sko czy a si zimna wojna Jednak atomowe miasta ci gle funkcjonuj , nawet je li pr buj zmienia sw j profil Produkty atomowych fabryk s obecne w ziemi, rzekach, ro linach, zwierz tach i kolejnych pokoleniach ludzi yj cych w ich cieniu Niezale nie od systemu politycznego, dwa wielkie wiatowe mocarstwa od lat 40 XX wieku dokonywa y eksperyment w na rodowisku i spo ecze stwie, nie wiedz c, dok d one prowadz lub p niej zachowuj c wie [...]
Click to Replay
Peter Sprunger May 30, 2020 - 20:37 PM
This is a fun read for anyone interested in the history of nuclear weapons complexes Kate Brown tells two stories in parallel that of the U.S plutonium production facility, Hanford, and the nearby city of Richland, and that of the Russian counterparts Maiak and Ozersk, respectively The two stories are told from the perspective of the workers and focus primarily on their long term health issues She begins with an early history of both plants and the uncertainties the plant managers faced in deali [...]
Click to Replay
Dariusz Płochocki May 30, 2020 - 20:37 PM
Dzie o naprawd godne przeczytania i b d ce efektem d ugiej i mozolnej pracy autorki Sama bibliografia liczy 100 stron Dostajemy por wnanie projekt w atomowych, skupionych w oko o fabryki plutonu, w dw ch wiatach ameryka skim i radzieckim To w a nie tu tworzono idealn klas redni , zar wno w USA, jak i ZSRR, powstawa y miasta, dobrze zaopatrzone, dotowane przez pa stwo i w a nie tu skazywano obywateli na ycie w ska onym terenie W jednym wiecie dla dobra og u, pa stwa, ideologii, w drugiej, tak e, [...]
Click to Replay
Dobiasz May 30, 2020 - 20:37 PM
Ksi ka nie le wal ca po bie, bo pokazuj ca czarno na bia ym, jak po czenie militaryzmu i korporacyjnego adu mo e skutecznie konkurowa na polu generowania fakap w z tradycyjnym radzieckim rozchaziajstwem Troch na zasadzie przyzwyczajenia do obrazk w w stylu meanwhile in Russia to nie rozdzia y o kompleksie Majak, ale opisy tego jak wygl da a budowa i dzia anie kombinatu plutonowego Hanford w USA powoduj , e podczas lektury w osy staj d ba.Po tej lekturze patrz na energetyk atomow odrobin bardziej [...]
Click to Replay
victor harris May 30, 2020 - 20:37 PM
Revealing work on the carelessness of the atomic energy industry in monitoring and regulating plutonium and its destructive effects on humans, animals, and the environment The areas in question are the Hanford facility in eastern Washington during and after WW II, and the fits and starts in the Soviet chase to catch up The chapters alternate focusing on each site Very informative and horrifying.
Click to Replay
James May 30, 2020 - 20:37 PM
Very, very interesting book on the history of the Atomic cities of both the USA and USSR Russia and the human costs of plutonium enrichment The author has written a well researched book and expanded that research with many, many interviews and trips to the cities or as close as possible since the Russian city of Ozersk is still a closed city Highly recommended reading.
Click to Replay
Terrie May 30, 2020 - 20:37 PM
One of the best nonfiction books I ve read recently Well written, fascinating, and every bit advanced the thesis Great comparison contrast of the Soviet and US nuclear weapons plant cities The I read on the history of nuclear weapons manufacturing, the amazed I am that we haven t blown ourselves up and or polluted the entire planet beyond repair.
Click to Replay
tranc May 30, 2020 - 20:37 PM
Dobra, aczkolwiek nieco repetetywna ksi ka Druga cz mnie lekko zdziwi a, gdy spodziewa em si opisu najwi kszych katastrof nuklearnych Czernobyl, Fukushima, te sprawy , a tak naprawd zacz o si ponowne wa kowanie Richland i Oziorska Ponadto, Brown tworzy dystans pomi dzy czytaj cym a uczestnikami wydarze , co fanom polskiego reporta u z pewno ci nie przypadnie do gustu.
Click to Replay
Piotr May 30, 2020 - 20:37 PM
wietny reporta , nie tylko o dw ch miastach powsta ych na potrzeby kombinat w produkuj cych pluton Polecam jego lektur anarchistyczn , tj z punktu patrzenia na pa stwo jako instytucj nadzorcz , kt ra ma wpisane w swoje dzia anie ograniczanie podmiotowo ci i sprawstwa jednostki i grup ludzi Z drugiej charakteryzuj ce si podkre leniem roli oddolnej samoorganizacji i produkcji wiedzy Dla niekt rych czytelniczek zaskakuj ce mog by istotne podobie stwa mi dzy Richland i Oziorskiem ich genealogi , fun [...]
Click to Replay
Simon Dobson May 30, 2020 - 20:37 PM
The all but unknown history of the US and Soviet nuclear weapons programmes contains some amazing parallels illuminated in this book To get workers to agree to the claustrophobic and restrictive conditions in the plutonium plants, both sets of authorities created model cities that in the US case became models for a lot of later gated communities, but also gave residents a taste of an almost European social model they were reluctant to give up The Soviet example is even dramatic, almost creating [...]
Click to Replay
Farfoff May 30, 2020 - 20:37 PM
This was a well researched book and I bet it rubs a lot of people involved in the cities and the work the wrong way She tells of hurried construction, unsafe working conditions, accidents covered up, experiments done on unsuspecting people, and nuclear waste that will never be cleaned up in the lifetime of humans I like that she places these cities and their inhabitants in their political milieu 1 Russians communists socialists that build themselves a little bastion of capitalism consumerism, ge [...]
Click to Replay
Mzford May 30, 2020 - 20:37 PM
I gave this read four stars because it was so unsettling to me, not because it isn t worthy of 5 stars This information seems thoroughly documented, so it is distressing that so much cover up went on during a critical time in our history We lived and raised our family in the fall out area of Hanford nuclear reactors We are well acquainted with the health issues now suffered by many of our friends in this area, but our own family is now burdened with serious health issues that could be traced to [...]
Click to Replay
Tatiana May 30, 2020 - 20:37 PM
, , , , , , , , , , , , .
Click to Replay
Dorota May 30, 2020 - 20:37 PM
Jedna z ksi ek, kt ra jeszcze d ugo po lekturze zostaje z czytelnikiem Ten bardzo obfity e fakty i opowie ci naocznych wiadk w reporta , zmusza do namys u Dzi ki wr cz przyt aczaj cemu ogromowi fakt w, odniesie oraz przypis w, prowadzi jednak do smutnej konstatacji nadal nie wiemy, jakie s dok adnie d ugoterminowe skutki promieniowania i nadal zbyt wiele pa stw lekkomy lnie podchodzi do tematu bezpiecze stwa nuklearnego, niestety.
Click to Replay
Andrea May 30, 2020 - 20:37 PM
Yikes this was a dark read Very stressful to read about how plant workers and people in the area were unknowingly being poisoned poisoning themselves for YEARS Overall, I liked the framing of the book and how societies were built around the plants very helpful lens to look through, and helps to understand why the people in the plant communities continue to live there.
Click to Replay
Chris Cook May 30, 2020 - 20:37 PM
Wow, what a disturbing book Brown has done an incredible amount of research here, over many years, to provide a comparative environmental history about two plutonium plants one in the US and one in the USSR Let s just say safety concerns were not high on the list of the people who managed these plants, nor for the people who worked there.
Click to Replay
Wojciech Nowinski May 30, 2020 - 20:37 PM
Bardzo dobra ksi ka Dobrze udokumentowana i wspierana merytorycznie i historycznymi r d ami.To czego si dowiadujemy, mo e zaskakiwa a nawet szokowa W zupe nie nowym wietle stawia wykorzystanie energii atomowej dzi , tak e w celach pokojowych.
Click to Replay
Beth A May 30, 2020 - 20:37 PM
Wow A great book, well written and researched The similarities between Soviet and USA are strikingd scary I learned of this book from a recent article in Vanity Fair vanityfair news 2017
Click to Replay
Denise Kawaii May 30, 2020 - 20:37 PM
Kate Brown had all the answers I was looking for A great comparison of nuclear sites, families and disasters through time.
Click to Replay
Kerry May 30, 2020 - 20:37 PM
Well researched and written This book, along with Command and Control , make me wonder how we have lasted so long in the nuclear age.
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne By Kate Brown Tomasz Bieroń To opowie o dw ch miastach, w kt rych produkowano pluton.Oziorsk i Richland le a y po dw ch stronach elaznej kurtyny Powinno je dzieli wszystko, ale jednak mia y wiele wsp lnego W Richland nie by o prywatnej w asno ci, wolnego rynku ani w adzy samorz dowej Oziorsk oficjalnie nie istnia , pr no go szuka na mapach W obu miastach obowi zywa y restrykcje dotycz ce poTo opowie o dw ch miastach, w kt rych produkowano pluton.Oziorsk i Richland le a y po dw ch stronach elaznej kurtyny Powinno je dzieli wszystko, ale jednak mia y wiele wsp lnego W Richland nie by o prywatnej w asno ci, wolnego rynku ani w adzy samorz dowej Oziorsk oficjalnie nie istnia , pr no go szuka na mapach W obu miastach obowi zywa y restrykcje dotycz ce poruszania si i pobytu Ale mieszka com to nie przeszkadza o Wyborcy w Richland dwukrotnie odrzucili propozycj nadania ich miejscowo ci praw miejskich, samorz du i wolnego rynku Pod koniec lat dziewi dziesi tych w Oziorsku dziewi dziesi t pi procent wyborc w opowiedzia o si za utrzymaniem systemu przepustek, bramek i stra nik w.Osiedlano tam ca e rodziny, kt rym zapewniano tanie mieszkania i znakomite szko y Mieszka cy wspominali, e nie musieli zamyka drzwi dom w, dzieci by y bezpieczne, s siedzi przyja ni, bezrobocie, bieda i przest pczo nie wyst powa y O inwigilacji, tajnych informatorach czy pods uchach nikt nie wspomina Tak jak o gigantycznym ska eniu rodowiska.Tak wygl da a plutopia Jedyne w swoim rodzaju, odizolowane od wiata miejscowo ci, kt re zaspokaja y potrzeby powojennych spo ecze stw Ameryki i Zwi zku Radzieckiego.Cho ka dy s ysza o Czarnobylu, o Richland i Oziorsku tylko nieliczni To nie dziwi, bo miejsca te ukrywano niczym tajne laboratoria z Archiwum X Rosyjskie Ministerstwo Energii Atomowej nie udzieli o Kate Brown zgody na wjazd do Oziorska Oba miejsca do dzi obj te s zmow milczenia Wiele spotka z tymi, kt rzy zgodzili si m wi , odby o si w okoliczno ciach godnych powie ci sensacyjnej Informacje przekazywano nerwowym szeptem i zaszyfrowanym j zykiem, a informatorzy odmawiali zgody, by ich cytowa Ci, kt rzy pr bowali ujawni prawd o wypadkach i zagro eniach dla zdrowia ludzi, byli inwigilowani, n kani, ledzeni i zastraszani zar wno w USA, jak i w Rosji, nawet po zako czeniu zimnej wojny.Ksi ka zdoby a wiele nagr d Nagrod Ameryka skich Historyk w im Ellisa W Hawleya, Nagrod Ameryka skiego Stowarzyszenia Historycznego im Alberta J Baveridge a, Nagrod Ameryka skiego Stowarzyszenia Historii Przyrodniczej im George a Perkinsa Marsha, Nagrod Stowarzyszenia Nauk S owia skich, Wschodnioeuropejskich i Euroazjatyckich im Wayne a S Vucinicha, Nagrod Heldt w kategorii Najlepsza Ksi ka Nauk S owia skich Wschodnioeuropejskich Euroazjatyckich Stowarzyszenia Kobiet w Naukach S owia skich oraz Nagrod im Roberta G Athearna.

Share this article...
 • BEST EPUB "☆ Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne" || READ (EPUB) ↠
  140 Kate Brown Tomasz Bieroń
 • thumbnail Title: BEST EPUB "☆ Plutopia. Atomowe miasta i nieznane katastrofy nuklearne" || READ (EPUB) ↠
  Posted by:Kate Brown Tomasz Bieroń
  Published :2020-02-02T20:37:20+00:00