Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?
A.M. Celâl Şengör
BEST PDF "☆ Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?" || UNLIMITED (PDF) ☆
Feb 17, 2020 - 21:36 PMBy A.M. Celâl Şengör

ehil insanlar s n f yoktur T rkiye bu zavall duruma 1946 dan sonra d m t r nk 1946 dan sonra lke idaresi tam cahillerin eline ge mi tir 1920 lerden beri gelen Atat rk n elit idaresinden intikam almaya azmetmi bu k rsal g ruh, T rkiye yi ger ek bir fel kete s r klemi tir lkedeki t m s z mona geli me d nya geli me h z n n ok gerisinde kalm , ancak z r cahiehil insanlar s n f yoktur T rkiye bu zavall duruma 1946 dan sonra d m t r nk 1946 dan sonra lke idaresi tam cahillerin eline ge mi tir 1920 lerden beri gelen Atat rk n elit idaresinden intikam almaya azmetmi bu k rsal g ruh, T rkiye yi ger ek bir fel kete s r klemi tir lkedeki t m s z mona geli me d nya geli me h z n n ok gerisinde kalm , ancak z r cahil nc d nya ile k yasland nda g s m z kabartan otoban gibi, g kdelenler gibi, telekom nikasyon gibi kopya r nleriyle ya am seviyesi yukar do ru k m ldam t r.E itim, 1946 sonras d nemde en b y k yaray alan kesim olmu tur retmenlik mesle i aya a d r lm , niversiteler, bu ad ta yan bina say s artt halde tamamen ortadan kalkm , e itim ehil insan yaratmak yerine diplomal cahil reten bir fabrika haline getirilmi tir Bunda da temel ama , cahil k rsal kesimin hak etmeden ve emek harcamadan her eye, ba kalar n ve kendisini kand rarak ula ma h rs n tatmin olmu tur.T rkiye sonu pek fec bitebilecek olan bu cehalet temelli politikalar ndan derhal vazge erek akl n ba na almal d r.
 • Title: Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?
 • Author: A.M. Celâl Şengör
 • ISBN: 9786058391574
 • Page: 341
 • Format: Paperback

Comments

Meltem17 Feb 17, 2020 - 21:36 PM
Mutlaka okuyun,okutun Celal hoca m thi g zlemleri ile toplumun nas l u uruma gitti ini samimi bir dil ve basit slub ile anlatm Kitab n zeti oku,okudu unun zerine ekle,d n,sorgula,ara t r ve geli tir.
Click to Replay
Cenk Undey Feb 17, 2020 - 21:36 PM
A good summary what has been going on in Turkey as unfortunately it has deviated from its founding principles of progressive, rational and science based thinking I hope some day Turkish people will realize the risks and correct their course Prof Sengor points out countless examples and provides a drastic warning.
Click to Replay
Mansur Feb 17, 2020 - 21:36 PM
An intellectual perspective on the state of this country.
Click to Replay
Ali Gül Feb 17, 2020 - 21:36 PM
Celal Bey memleketimizin sahip oldu u ender ayd nlardan Kendisinin bilim sevdas n n ve T rk toplumundaki bu eksikli in harika t rk esiyle, g zel anektodlarla anlat ld bu ho kitap insan m cadele etmek i in cesaretlendiriyor.
Click to Replay
Sezgi Feb 17, 2020 - 21:36 PM
Medeniyet bir paradigma de ildir Celal eng r, takip etmekten keyif ald m bir bilim adam Fikirlerine ok k ymet veriyorum ve ger ek i olmas dolay s yla ondan nefret edenleri g lerek izliyorum.Muazzam bir entelekt el birikime sahip olan eng r, tane tane anlatm Bilimden, T rkiye nin durumundan, gen likten sitem etmi ok de erli Fuat Sezgin Hoca y da anm , hat rlatma yapm lg n bir ba kald r adam Celal Hoca Her yaz s nda i neledi i, g nderme yapt yerler ya da birileri mutlaka yer al yor O y zden okumas [...]
Click to Replay
Caner Feb 17, 2020 - 21:36 PM
Kendimizi bilimsel san p bunun asl nda yan ndan bile ge medi imizi tokat gibi y ze vuran bir kitap Herkese iddetle tavsiye ederim.
Click to Replay
Mert Dostol Feb 17, 2020 - 21:36 PM
Celal hocadan yine bilgi, k lt r ve h z n y kl bir kitap H z nden kast m T rkiye toplumunun intihar ile ilgili olan b l mler.Ke ke biraz daha konu eklenip Bilgiyle Sohbet kitab n n devam n te kil eden bir kitap olarak ksaym Tabi ki bu haliyle de gayet ba ar l bir kitap Bas l n n ard ndan k sa s rede 2 bask s n yapm olmas sevindirici bir durum B yle kitaplar okunmadan intihar engellenemez.
Click to Replay
Selin Feb 17, 2020 - 21:36 PM
Kesinlikle okunmas gerekilen bir kitap, kitab bitirdi inizde bir ok eyi renmi , bir ok eyi de ara t r p bilgi edinmi olacaks n z Bilime, tarihe, siyasete ilginiz varsa size bir ey katmamas m mk n de il.
Click to Replay
Sinan Arslan Feb 17, 2020 - 21:36 PM
Celal eng r hoca a m z n en b y k hastal olan cehaletin ger ek sebebini kitab nda ok g zel a klam.Bilim renmenin, bilim yapman n yobazlara kar ne denli nemli oldu unu vurgulam Gelece e y n vermenin, ge mi i ok iyi bilmekten ge ti ini bizlere bir kez daha hat rlat yor.
Click to Replay
Hakan Guveli Feb 17, 2020 - 21:36 PM
Celal Sengor un Cumhuriyet gazetesinde kan yaz lar , keyifle okuyabilirsiniz.
Click to Replay
Hüseyin Çötel Feb 17, 2020 - 21:36 PM
Celal hocam yine oldugumuz andan alip tarihe bir genel olarak bakmamizi sagliyor Sayisal dusunce yapisina sahip bir okuru neden sonuclardan olusan anlatim tarziyla rahatlatirken bir cirpida okunabilecek kadar da akici seviyede yazmis bu kose yazilarini Icerik olarak Science bitch, hands down her zamanki gibi tekrar tekrar vurgulanmakla beraber ozellikle Ataturk un Turk Tarih Teziyle alakali kitaba yapilan eklentisi okumaya deger.
Click to Replay
Fahrettin Perçin Feb 17, 2020 - 21:36 PM
eng r n ok nceden bir ok eyi ng rmesi yan s ra bir toplumun nas l ilerlememek i in u ra t n g steren ba ar l bir yap t.
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
Bir Toplum Nasıl İntihar Eder? By A.M. Celâl Şengör ehil insanlar s n f yoktur T rkiye bu zavall duruma 1946 dan sonra d m t r nk 1946 dan sonra lke idaresi tam cahillerin eline ge mi tir 1920 lerden beri gelen Atat rk n elit idaresinden intikam almaya azmetmi bu k rsal g ruh, T rkiye yi ger ek bir fel kete s r klemi tir lkedeki t m s z mona geli me d nya geli me h z n n ok gerisinde kalm , ancak z r cahiehil insanlar s n f yoktur T rkiye bu zavall duruma 1946 dan sonra d m t r nk 1946 dan sonra lke idaresi tam cahillerin eline ge mi tir 1920 lerden beri gelen Atat rk n elit idaresinden intikam almaya azmetmi bu k rsal g ruh, T rkiye yi ger ek bir fel kete s r klemi tir lkedeki t m s z mona geli me d nya geli me h z n n ok gerisinde kalm , ancak z r cahil nc d nya ile k yasland nda g s m z kabartan otoban gibi, g kdelenler gibi, telekom nikasyon gibi kopya r nleriyle ya am seviyesi yukar do ru k m ldam t r.E itim, 1946 sonras d nemde en b y k yaray alan kesim olmu tur retmenlik mesle i aya a d r lm , niversiteler, bu ad ta yan bina say s artt halde tamamen ortadan kalkm , e itim ehil insan yaratmak yerine diplomal cahil reten bir fabrika haline getirilmi tir Bunda da temel ama , cahil k rsal kesimin hak etmeden ve emek harcamadan her eye, ba kalar n ve kendisini kand rarak ula ma h rs n tatmin olmu tur.T rkiye sonu pek fec bitebilecek olan bu cehalet temelli politikalar ndan derhal vazge erek akl n ba na almal d r.

Bir Toplum Nas l ntihar Eder by A.M Cell engr Bir Toplum Nas l ntihar Eder book Read reviews from the world s largest community for readers ehil insanlar s n f yoktur Trkiye bu zavall du Universe Deneyi Bir Toplum Nas l Yok Olabilir John B Calhoun un de laboratuvar ortam nda fareler iin kurdu u dzenek tam bir topyayd Universe Deneyi olarak bilinen bu deney, giderek artan dnya nfusunun olumsuz sonular n arp c bir biimde ortaya koyuyordu Calhoun u nl Bir Toplum Nas l Yok Olabilir EVREN DENEY YouTube Jul , erisinde hi bir sorunu bar nd rmayan bir topya d nn Sorunlardan, hastal klardan, canilerden, katillerden, psikopatlardan ar nd r lm tamamen sorunsu yi Bir Toplum Nas l Olmal d r Bir ba ka deyi le, ya filozoflar kral olmal ya da mevcut kral bir filozof gibi e itilmelidir Felsefe ahlak, gzellik, iyilik ve do ruluk bilimi oldu una gre, filozoflar n, olmas gerekenin bilgisine eri erek, devleti buna gre ynetmeleri en rasyonel zmdr ona gre. B R TOPLUMU NE KERT R TOPLUM NASIL DA ILIR YouTube Jul , b r mal nasil mlk olur gerek mlk yet yar yana indan gayr her ey payla mak evl l k messeses , riza, ffet ve sadakat salati yardimla ma ve dayani m Sivil Toplumsal Mutabakat Google Groups Oct , Herhangi bir STK nn gerekten sivil toplum olmas iin birka kritere bakmak gereklidir Her eyden nce gnll bir birliktelik olmaldr nemli bir di er kriter, kendilerinin varl n nasl me ru gryorlarsa, ba ka birliklerin varl n da me ru Kltrel kile me Bir kltr ihtiyalar n somut ve zgl Kltrel kile me Bir kltr, ihtiyalar n somut ve zgl olarak nas l kar land na gre tan mlan r ayn zamanda, kar lanma biimi, ihtiyalar n ieri ini de belirler.Uygarl k a s ndan nemli olan, somut toplumsal formasyonlarda ihtiyalar giderme biimlerinin benzerlikleri, farkl l klar , birbirleriyle ili kileridir.Toplumsall k dedi imiz ey GEREKLER R fat Serdaro lu Not Bir toplumdaki bireyler, kurallar n kendi yararlar na oldu unun bilincinde olarak kurallara uyuyor ve uymayanlar uyar yorsa, o toplum medeni bir toplumdur Medeni toplum, kurallar toplam d r ve kurallar herkes iindir YSL Sa l k ve ba ar dileklerimle Siyasi deoloji Testi V . Samalk asla bir daha yaplmamal Baz artlar altnda tekrar yaplmal Yaplmal bar iin gerekli bir ey r marmaray vb eyler hakknda ne d nyorsunuz ok iyi bir hizmet yi bir hizmet fakat pahal Gereksiz bir hizmet Birey ve toplum aras nda nas l bir ili ki vard r Cevap birey ve toplum aras nda nas l bir ili ki vard r mmkn olabilmi tir zellikle kad nlar n tarihin her devrinde ve her lkede az veya ok toplumsal bask kar s ndaki aresizli i inkar edilmez bir gerektir.

Share this article...
 • BEST PDF "☆ Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?" || UNLIMITED (PDF) ☆
  341 A.M. Celâl Şengör
 • thumbnail Title: BEST PDF "☆ Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?" || UNLIMITED (PDF) ☆
  Posted by:A.M. Celâl Şengör
  Published :2019-09-15T00:22:29+00:00