Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?
A.M. Celâl Şengör
DOWNLOAD AUDIOBOOK ↠ Bir Toplum Nasıl İntihar Eder? - by A.M. Celâl Şengör
Sep 25, 2020 - 16:28 PMBy A.M. Celâl Şengör

ehil insanlar s n f yoktur T rkiye bu zavall duruma 1946 dan sonra d m t r nk 1946 dan sonra lke idaresi tam cahillerin eline ge mi tir 1920 lerden beri gelen Atat rk n elit idaresinden intikam almaya azmetmi bu k rsal g ruh, T rkiye yi ger ek bir fel kete s r klemi tir lkedeki t m s z mona geli me d nya geli me h z n n ok gerisinde kalm , ancak z r cahiehil insanlar s n f yoktur T rkiye bu zavall duruma 1946 dan sonra d m t r nk 1946 dan sonra lke idaresi tam cahillerin eline ge mi tir 1920 lerden beri gelen Atat rk n elit idaresinden intikam almaya azmetmi bu k rsal g ruh, T rkiye yi ger ek bir fel kete s r klemi tir lkedeki t m s z mona geli me d nya geli me h z n n ok gerisinde kalm , ancak z r cahil nc d nya ile k yasland nda g s m z kabartan otoban gibi, g kdelenler gibi, telekom nikasyon gibi kopya r nleriyle ya am seviyesi yukar do ru k m ldam t r.E itim, 1946 sonras d nemde en b y k yaray alan kesim olmu tur retmenlik mesle i aya a d r lm , niversiteler, bu ad ta yan bina say s artt halde tamamen ortadan kalkm , e itim ehil insan yaratmak yerine diplomal cahil reten bir fabrika haline getirilmi tir Bunda da temel ama , cahil k rsal kesimin hak etmeden ve emek harcamadan her eye, ba kalar n ve kendisini kand rarak ula ma h rs n tatmin olmu tur.T rkiye sonu pek fec bitebilecek olan bu cehalet temelli politikalar ndan derhal vazge erek akl n ba na almal d r.
  • Title: Bir Toplum Nasıl İntihar Eder?
  • Author: A.M. Celâl Şengör
  • ISBN: 9786058391574
  • Page: 126
  • Format: Paperback

Comments

Meltem17 Sep 25, 2020 - 16:28 PM
Mutlaka okuyun,okutun Celal hoca m thi g zlemleri ile toplumun nas l u uruma gitti ini samimi bir dil ve basit slub ile anlatm Kitab n zeti oku,okudu unun zerine ekle,d n,sorgula,ara t r ve geli tir.
Click to Replay
Cenk Undey Sep 25, 2020 - 16:28 PM
A good summary what has been going on in Turkey as unfortunately it has deviated from its founding principles of progressive, rational and science based thinking I hope some day Turkish people will realize the risks and correct their course Prof Sengor points out countless examples and provides a drastic warning.
Click to Replay
Mansur Sep 25, 2020 - 16:28 PM
An intellectual perspective on the state of this country.
Click to Replay
Ali Gül Sep 25, 2020 - 16:28 PM
Celal Bey memleketimizin sahip oldu u ender ayd nlardan Kendisinin bilim sevdas n n ve T rk toplumundaki bu eksikli in harika t rk esiyle, g zel anektodlarla anlat ld bu ho kitap insan m cadele etmek i in cesaretlendiriyor.
Click to Replay
Sezgi Sep 25, 2020 - 16:28 PM
Medeniyet bir paradigma de ildir Celal eng r, takip etmekten keyif ald m bir bilim adam Fikirlerine ok k ymet veriyorum ve ger ek i olmas dolay s yla ondan nefret edenleri g lerek izliyorum.Muazzam bir entelekt el birikime sahip olan eng r, tane tane anlatm Bilimden, T rkiye nin durumundan, gen likten sitem etmi ok de erli Fuat Sezgin Hoca y da anm , hat rlatma yapm lg n bir ba kald r adam Celal Hoca Her yaz s nda i neledi i, g nderme yapt yerler ya da birileri mutlaka yer al yor O y zden okumas [...]
Click to Replay
Caner Sep 25, 2020 - 16:28 PM
Kendimizi bilimsel san p bunun asl nda yan ndan bile ge medi imizi tokat gibi y ze vuran bir kitap Herkese iddetle tavsiye ederim.
Click to Replay
Mert Dostol Sep 25, 2020 - 16:28 PM
Celal hocadan yine bilgi, k lt r ve h z n y kl bir kitap H z nden kast m T rkiye toplumunun intihar ile ilgili olan b l mler.Ke ke biraz daha konu eklenip Bilgiyle Sohbet kitab n n devam n te kil eden bir kitap olarak ksaym Tabi ki bu haliyle de gayet ba ar l bir kitap Bas l n n ard ndan k sa s rede 2 bask s n yapm olmas sevindirici bir durum B yle kitaplar okunmadan intihar engellenemez.
Click to Replay
Selin Sep 25, 2020 - 16:28 PM
Kesinlikle okunmas gerekilen bir kitap, kitab bitirdi inizde bir ok eyi renmi , bir ok eyi de ara t r p bilgi edinmi olacaks n z Bilime, tarihe, siyasete ilginiz varsa size bir ey katmamas m mk n de il.
Click to Replay
Sinan Arslan Sep 25, 2020 - 16:28 PM
Celal eng r hoca a m z n en b y k hastal olan cehaletin ger ek sebebini kitab nda ok g zel a klam.Bilim renmenin, bilim yapman n yobazlara kar ne denli nemli oldu unu vurgulam Gelece e y n vermenin, ge mi i ok iyi bilmekten ge ti ini bizlere bir kez daha hat rlat yor.
Click to Replay
Hakan Guveli Sep 25, 2020 - 16:28 PM
Celal Sengor un Cumhuriyet gazetesinde kan yaz lar , keyifle okuyabilirsiniz.
Click to Replay
Hüseyin Çötel Sep 25, 2020 - 16:28 PM
Celal hocam yine oldugumuz andan alip tarihe bir genel olarak bakmamizi sagliyor Sayisal dusunce yapisina sahip bir okuru neden sonuclardan olusan anlatim tarziyla rahatlatirken bir cirpida okunabilecek kadar da akici seviyede yazmis bu kose yazilarini Icerik olarak Science bitch, hands down her zamanki gibi tekrar tekrar vurgulanmakla beraber ozellikle Ataturk un Turk Tarih Teziyle alakali kitaba yapilan eklentisi okumaya deger.
Click to Replay
Fahrettin Perçin Sep 25, 2020 - 16:28 PM
eng r n ok nceden bir ok eyi ng rmesi yan s ra bir toplumun nas l ilerlememek i in u ra t n g steren ba ar l bir yap t.
Click to Replay

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
Bir Toplum Nasıl İntihar Eder? By A.M. Celâl Şengör ehil insanlar s n f yoktur T rkiye bu zavall duruma 1946 dan sonra d m t r nk 1946 dan sonra lke idaresi tam cahillerin eline ge mi tir 1920 lerden beri gelen Atat rk n elit idaresinden intikam almaya azmetmi bu k rsal g ruh, T rkiye yi ger ek bir fel kete s r klemi tir lkedeki t m s z mona geli me d nya geli me h z n n ok gerisinde kalm , ancak z r cahiehil insanlar s n f yoktur T rkiye bu zavall duruma 1946 dan sonra d m t r nk 1946 dan sonra lke idaresi tam cahillerin eline ge mi tir 1920 lerden beri gelen Atat rk n elit idaresinden intikam almaya azmetmi bu k rsal g ruh, T rkiye yi ger ek bir fel kete s r klemi tir lkedeki t m s z mona geli me d nya geli me h z n n ok gerisinde kalm , ancak z r cahil nc d nya ile k yasland nda g s m z kabartan otoban gibi, g kdelenler gibi, telekom nikasyon gibi kopya r nleriyle ya am seviyesi yukar do ru k m ldam t r.E itim, 1946 sonras d nemde en b y k yaray alan kesim olmu tur retmenlik mesle i aya a d r lm , niversiteler, bu ad ta yan bina say s artt halde tamamen ortadan kalkm , e itim ehil insan yaratmak yerine diplomal cahil reten bir fabrika haline getirilmi tir Bunda da temel ama , cahil k rsal kesimin hak etmeden ve emek harcamadan her eye, ba kalar n ve kendisini kand rarak ula ma h rs n tatmin olmu tur.T rkiye sonu pek fec bitebilecek olan bu cehalet temelli politikalar ndan derhal vazge erek akl n ba na almal d r.

Share this article...
  • DOWNLOAD AUDIOBOOK ↠ Bir Toplum Nasıl İntihar Eder? - by A.M. Celâl Şengör
    A.M. Celâl Şengör

New Post

Latest tweets